Wykaz Terenowych Pracowni Wytrawiania wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny w kierunku larw włośni:

1. Terenowa Pracownia Wytrawiania nr 36 z lokalizacją 98-200 Sieradz, ul. Warneńczyka 1

2. Terenowa Pracownia Wytrawiania nr 38 z lokalizacją 98-400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 14

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że prowadzi nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oraz innych osób do wykonywania czynności pomocniczych (techników weterynarii) w zakresie czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzędowych w 2024 r.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sieradzu:

 • Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o  Inspekcji Weterynaryjnej (załącznik)
 • Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy (załącznik)
 • Oświadczenie o wyborze formy umowy (załącznik)
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów *
 • Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty *,
 • Aktualne (z danego roku) zaświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza  weterynarii *
 • Kopię aktualnego szkolenia BHP,
 • Kopie zaświadczeń o odbyciu stażu i praktyk w zakładach,
 • Kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach istotnych do wykonywania czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii lub technika weterynarii,
 • Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza okulisty (dot. wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni)
 • W przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej zgodę pracodawczy (PLW lub WLW) na wyznaczenie,
 • W przypadku lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

* dotyczy lekarzy weterynarii

Osoby zainteresowane wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia powinny składać wymagane dokumenty i oświadczenia w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, w terminie do 1 grudnia 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że w dniach:

- w czwartek, 2 listopada 2023 r. oraz

- we wtorek, 2 stycznia 2024 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu oraz Oddział w Wieruszowie będą nieczynne.

Powyższe wynika z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 524 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. (link)

Katarzyna Leszczyńska
PLW w Sieradzu

Mieszkańcom powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego, którzy utrzymują drób w swoich gospodarstwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z którym

 Zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

 Nakazuje się:

 • Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • Utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków – w ogrodzonych, zabezpieczonych przez dzikimi zwierzętami wybiegach,
 • Przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • Karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • Lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • Powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • Dokonywanie codziennego przeglądu drobiu oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu o wystąpieniu objawów klinicznych, takich jak:
  • zwiększona śmiertelność;
  • spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe, takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka;
  • nagły spadek nieśności.