Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu

 • lek. wet. Leszek Przewłocki

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

 • lek. wet. Paulina Lisiak-Górecka

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet. Monika Babiec - starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności
 • lek. wet. Anna Grzegorzewska - starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności
 • mgr Anna Wolska - kontroler weterynaryjny
 • mgr inż. Marta Wolska - kontroler weterynaryjny
 • mgr Magdalena Janik - kontroler weterynaryjny
 • tech. wet. Patrycja Jadczak-Gębala - kontroler weterynaryjny
 • mgr inż. Marcin Golonka - starszy inspektor ds. pasz i utylizacji
 • mgr inż. Martyna Duszyńska - kontroler weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • mgr inż. Angelika Balsam - starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • lek. wet. Natalia Macuga - inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • lek. wet. Joanna Salamon - inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • inż. Ewa Łużyńska - kontroler weterynaryjny
 • tech. wet. Mirosława Piasecka - kontroler weterynaryjny
 • tech. wet. Aleksandra Kozłowska-Luciak - kontroler weterynaryjny
 • tech. wet. Piotr Młoczek - kontroler weterynaryjny

Zespół ds. finansowo-księgowych

 • mgr Bogusława Mes - główna księgowa 
 • mgr Paulina Ornafel - księgowa 
 • mgr inż. Karolina Grzanka - referent ds. finansowo - księgowych 
 • mgr Marta Szczepanik - specjalista ds. kadr i płac

Zespół ds. administracyjnych

 • mgr Monika Tokarska - sekretarz
 • Karolina Szałek - kierowca

Oddział w Wieruszowie

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet. Patrycja Golanowska - inspektor weterynaryjny
 • mgr inż. Gabriela Pieprzyk - kontroler weterynaryjny

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • mgr inż. Marzena Nowińska - inspektor weterynaryjny
 • tech. wet. Karolina Figiel - kontroler weterynaryjny

Inspekcja Weterynaryjna to wysoce wyspecjalizowana instytucja rządowa powołana na mocy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w celu kontrolno-nadzorczym w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii oraz higieny.

Inspekcją Weterynaryjną kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Główny Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Organem wykonującym zadania Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa jest wojewódzki lekarz weterynarii, będący kierownikiem wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii podlega powiatowy lekarz weterynarii, będący kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.

Własne kompetencje w zakresie weterynarii posiada także graniczny lekarz weterynarii, który wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego inspektoratu weterynarii. Graniczny lekarz weterynarii podlega Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Inspekcja realizuje zadania z zakresu:

 • ochrony zdrowia zwierząt oraz
 • bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,

w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Zadania Inspekcji realizowane są w szczególności przez:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • przeprowadzanie:
  • weterynaryjnej kontroli granicznej,
  • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
  • kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
  • kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 
  • kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika, w tym w zakresie:
   • utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
   • prowadzenia ewidencji zwierząt,
   • przeprowadzania doświadczeń;
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  • bezpieczeństwem żywności żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
  • obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
  • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

WYBRANE ZAGADNIENIA

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna)

 • KONTROLE PRZEPROWADZANE SĄ BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA!

Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.

Osoby kontrolujące mogą:

 • żądać pisemnych lub ustnych informacji,
 • żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych, 
 • pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

 • Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.

 • Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wytyczne GIS opracowane wspólnie z innymi Ministerstwami

Wytyczne dotyczące branży spożywczej na wypadek wystąpienia/podejrzenia COVID-19 w zakładzie (ostatnie zmiany - 12 sierpnia 2020 r.)

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) - COVID-19 i zwierzęta towarzyszące (9 czerwca 2020 r.)

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) nie wskazuje na potrzebę szczególnych działań wobec zwierząt towarzyszących: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ (aktualizacja informacji 27 listopada 2020 r.)

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) - Pytania i odpowiedzi odnośnie choroby wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19) - tłumaczenie wersji dostępnej 21 kwietnia 2020 r.

Guidance on working with farmed animals of species susceptible to infection with SARS-CoV-2 (wersja 1.2 dokumentu) - publikacja z dnia 16 listopada 2020 r.

Wytyczne dotyczące pracy ze gatunkami zwierząt hodowlanych, podatnymi na zakażenie SARS-CoV-2 - tłumaczenie dokumentu OIE pt. Guidance on working with farmed animals of species susceptible to infection with SARS-CoV-2 w wersji 1.2. opublikowanego 16 listopada 2020 r.

Komisja Europejska na temat COVID-19 

Pytania i odpowiedzi KE - COVID-19 i zwierzęta

Dokument Komisji Europejskiej na temat zwierząt hodowlanych i towarzyszących w kontekście COVID-19. Dostępna uaktualniona wersja z 23 czerwca 2020 r. Tekst w języku angielskim. 

Pytania i odpowiedzi KE - COVID i żywność

Dokument Komisji Europejskiej - aktualnie dostępna (8 kwietnia 2020 r.) wersja angielska. Dostępne jest tłumaczenie dokumentu na język polski (dokument z 8 kwietnia 2020 r.).

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Bezpieczeństwo żywności i COVID - wytyczne WHO dla producentów żywności

Dokument dostępny na stronach WHO - wersja z 7 kwietnia 2020 r.

Tłumaczenie wytycznych na język polski - dostępne przez stronę GIS

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Procedura pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania koronawirusa u zwierząt (psy, koty, norki...)

Procedura opracowana w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym

Kwarantanna - informacje dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi 

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi - 23 marca 2020 r.

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa - 23 marca 2020 r.

Zalecenia dla producentów żywności - 17 marca 2020 r.

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej - 16 marca 2020 r.

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Inne zasoby 

Koronawirusy - patogeny ważne z punktu widzenia zdrowia zwierząt i ludzi

Artykuł autorstwa dr hab. Katarzyny Domańskiej-Blicharz i współpracowników z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Tekst został opublikowany na łamach Życia Weterynaryjnego w numerze 95(6) 2020/06 i nosi tytuł "Koronawirusy - patogeny ważne z punktu widzenia zdrowia zwierząt i ludzi". 

Zwierzęta domowe i koronawirus - 17 marca 2020 r.

Zwierzęta domowe i lekarze weterynarii w obliczu epidemii COVID-19 - republikacja tekstu autorstwa lek. wet. Natalii Strokowskiej opublikowanego  na portalu WeterynariaNews.pl.

Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dotyczące środków dezynfekcyjnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, udostępnił opinię (24 kwietnia 2020 r.) dotyczącą stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania wirusa SARS-CoV-2

Pytania i odpowiedzi

Czy koronawirus przenosi się za pomocą żywności?

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 

Czy w związku z pandemią koronawirusa trzeba podejmować szczególne działania wobec zwierząt towarzyszących?

Główny Inspektorat Weterynarii monitoruje sytuację związaną z wirusem Covid-19. Aktualnie Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) nie wskazuje na potrzebę szczególnych działań wobec zwierząt towarzyszących: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ (aktualizacja informacji 9 czerwca 2020 r.)

Co można zrobić w przypadku posiadania zwierząt domowych? To, co w przypadku dłuższej nieobecności właściciela (np. urlop): pomoc sąsiedzka, rodzina. To samo będzie dotyczyć rolników mających zwierzęta hodowlane.

Eutanazja zwierząt z powodu kwarantanny właściciela nie wchodzi w grę.