ustawienia strony: n w

baner
Mapa serwisu:   Home
czcionka: large small default
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym PDF Drukuj Email

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

 
Afrykański pomór świń PDF Drukuj Email

UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz biorąc pod uwagę fakt, że źródłem choroby może być działalność człowieka, Główny Lekarz Weterynarii uruchomiłinternetowy formularz interwencyjny – przeznaczony dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczania świń, wieprzowiny i innych produktów pozyskanych od świń. Za pośrednictwem formularza można anonimowo zgłaszać swoje obserwacje, które zostaną przekazane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu.

 

Formularz dostępny jest pod adresem internetowym:

https://interwencja.wetgiw.gov.pl

 
Zmiana przepisów dotyczących obowiązków w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt od 18 października 2016 r. PDF Drukuj Email

Zmiana przepisów dotyczących obowiązków w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt

od 18 października 2016 r.

W związku ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605), od 18 października 2016 r. rolnicy, posiadający zwierzęta gospodarskie, muszą stosować się do nowych regulacji. Zmiany dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października br. w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588):

1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Obowiązek przekazania do ARiMR informacji o aktualnej liczbie zwierząt w siedzibach stada. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

11. Świnie oznakowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za oznakowane w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

12. Posiadacze świń nieoznakowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które są starsze niż 30 dni, znakują te świnie w sposób określony w art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i zgłaszają ten fakt kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia oznakowania.

13. Do posiadaczy świń, o których mowa w ust. 2, którzy nie oznakowali świń w terminie określonym w ust. 2, albo oznakowali je, lecz nie zgłosili tego faktu kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo zgłosili ten fakt z naruszeniem terminu określonego w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 33 ust. 1 pkt 5 albo 13a ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przywołana ustawa wprowadza również zmiany w innych aktach prawnych:

· W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266)

· W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419)

· W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470)

· W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588)

· W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 oraz z 2015 r. poz. 1893)

· W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345)

· W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 470)

 

 

 
Obecność motyliczki mięśniowej (Aliaria alata) PDF Drukuj Email

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informację dotyczącą oceny mięsa świń i dzików, u których w procesie badania na włośnie stwierdzono obecność motyliczki mięśniowej (Aliaria alata). Krajowe Laboratorium Referencyjne informuje, że badanie sanitarno-weterynaryjne tusz zwierząt rzeźnych i łownych ma zagwarantować , że mięso i produkty z nich pozyskane są odpowiedniej jakości i bezpieczne dla zdrowia konsumenta.

Pomimo jedynie potencjalnego zagrożenia zrażenia się motyliczką mięśniową, alariozę zalicza się do tzw.  chorób nowo pojawiających o wzrastającym znaczeniu . W Europie zarażenie mezocerkariami  A. alata jest rozważane jako czynnik zootyczny powiązany z dzikami. W związku z tym należy zapewnić brak tych pasożytów w tkance mięśniowej przeznaczonej do spożycia lub zastosować alternatywne rozwiązanie tj. obróbkę gwarantującą ich unieszkodliwienie.

PLW w Sieradzu

 
Informacje - afrykański pomór świń PDF Drukuj Email

Informacje na temat afrykańskiego pomoru świń.

Aktualne informacje i prezentacje multimedialne na temat ASF adresowane do lekarzy weterynarii , hodowców, myśliwych i leśników oraz informacje na temat diagnostyki i pobierania prób do badań można znaleźć na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach pod adresem w zakładce "Afrykański pomór świń":

 
Kolejne zagrożenie epizootyczne - grypa ptaków (Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii) PDF Drukuj Email

Zapraszam Państwa do zapoznania się z komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Holandii oraz wykryciu wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Wielkiej Brytani:

PLW w Sieradzu
 
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią PDF Drukuj Email

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - ulotka opracowana w DBZiW_MRiRW

 

Karolina Kijewska-Raj

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2