Szanowni Państwo

Zwracamy uwagę , że od jutra wchodzi w życie nowy cennik, z którym należy się niezwłocznie zapoznać i stosować:

Proszę zwrócić uwagę, na nowe sposoby obliczeń stawek za kontrole zwierząt przeznaczonych do obrotu (świadectwa zdrowia) – stawka za czas pracy, a nie za sztuki.

Kwestie opłat za dojazdy są pominięte w tym rozporządzeniu , natomiast są przeniesione do zmienionej ustawy o IW – art. 16 ust 3b, 3c (2022 poz. 1570).

  1. Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

  1. Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

W związku z pojawieniem się szeregu sygnałów dotyczących  nieprawidłowości w transporcie bydła (tzw. leżaków) oraz trudnymi warunkami pogodowymi (upały) proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami. Jednocześnie informuje, że do rzeźni mogą być kierowane sztuki bydła wyłącznie zdrowe, nie będące w okresie okołoporodowym oraz w okresie 7 dni po porodzie. Przepisy prawa traktują takie zwierzęta jako niezdolne do transportu a taki transport traktowany jest jako znęcanie nad zwierzętami i automatycznie z urzędu sprawa kierowana jest do prokuratury z sankcją karną  nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Materiały:

Zawiadomienie o naborze kandydatów do wykonywania czynności urzędowych z wyznaczenia
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że poszukuje lekarzy weterynarii, nie będących/będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania zleconych czynności urzędowych określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 306 zę zm.) na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego w zakresie:
a) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
b) badania mięsa zwierząt łownych,
c) pobierania próbek do badań,
d) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.
Druki zgłoszenia i oświadczenia osoba zainteresowana wyznaczeniem może pobrać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu lub ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: http://piw-sieradz.pl/index.php/263-informacje- dotyczace-wyznaczania-ulw-na-rok-2022-przez-plw-w-sieradzu
Osoby zainteresowane powinny dołączyć następujące dokumenty:
a. dyplom lekarza weterynarii,
b. prawo wykonywania zaw’odu lekarza
c. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje teoretyczne i praktyczne oraz posiadane doświadczenie zawodowe, staż pracy, odpowiednio do zakresu, którego dotyczy wyznaczenie,
d. dokument zwierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenie (jeśli dotyczy),
e. dyplom specjalisty z danej dziedziny,
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędowego lekarza weterynarii oraz do celów sanitarno- epidemiologicznych w przypadku Wyznaczenia związanego z kontaktem z żywnością, badanie okulistyczne,
g. zaświadczenie o odbytym szkoleniu Bhp,
h. inne dokumenty zgodnie z zakresem wyznaczenia.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny i własnoręczny podpis kandydata.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Leszek Przewłocki