Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że w dniach:

- w czwartek, 2 listopada 2023 r. oraz

- we wtorek, 2 stycznia 2024 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu oraz Oddział w Wieruszowie będą nieczynne.

Powyższe wynika z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 524 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. (link)

Katarzyna Leszczyńska
PLW w Sieradzu

Mieszkańcom powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego, którzy utrzymują drób w swoich gospodarstwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z którym

 Zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

 Nakazuje się:

 • Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • Utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków – w ogrodzonych, zabezpieczonych przez dzikimi zwierzętami wybiegach,
 • Przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • Karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • Lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • Powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • Dokonywanie codziennego przeglądu drobiu oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu o wystąpieniu objawów klinicznych, takich jak:
  • zwiększona śmiertelność;
  • spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe, takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka;
  • nagły spadek nieśności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje o wyznaczeniu w gminie Burzenin w miejscowościach sąsiadujących z powiatem wieluńskim, obszaru zapowietrzonego wyznaczonego wokół ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wieluńskiego.

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 23/2023 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

LINK do rozporządzenia

Zgodnie z na terenie obszaru zapowietrzonego znalazły się następujące miejscowości w powiecie sieradzkim: Wolnica Niechmirowska, Niechmirów, Niechmirów PGR, Jarocice, Gacki Światłowizna, Majaczewice, Niechmirów Kolonia, Kol. Waszkowskie.

W obszarze zapowietrzonym obowiązują następujące zakazy:

1) organizowania targów lub wystaw pszczół;
2) przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

Rozporządzenie obowiązuje do czasu jego uchylenia przez Wojewodę Łódzkiego na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.


W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby pomiędzy rodzinami pszczelimi w pasiekach i pomiędzy pasiekami należy stosować m.in. następujące zasady

1. Zaleca się przygotowanie odpowiedniej ilość węzy na nadchodzącą wiosnę, tak aby na obszarze objętym ograniczeniami ze względu na występowanie zgnilca amerykańskiego wymienić co najmniej 80% plastrów w gnieździe, a na pozostałych obszarach wymiana plastrów powinna wynieść co najmniej 50%, tak aby w przeciągu 2 lat wymienione zostało 100% plastrów w gnieździe. W pierwszej kolejności wymianie powinny podlegać plastry najbardziej  przeczerwione z uwagi na mogącą w nich występować dużą zawartość przetrwalników zgnilca.

2. Nie zaleca się rotacji ramek gniazdowych między rodzinami (np. w celu przyspieszenia rozwoju rodziny pszczelej lub jej wzmocnienia). Jeśli występuje taka konieczność należy wybierać plastry jak najmniej przeczerwione pochodzące z rodzin, w których nie zaobserwowano żadnych zmian chorobowych.

3. Zaleca się pracę w jednorazowych rękawiczkach. W celu ochrony przed pożądleniem na rękawice pszczelarskie można założyć dodatkową warstwę ochronną (rękawiczki w rozmiarze XXL). Rękawice pszczelarskie wykonane ze skóry lub innych materiałów nie nadających się do dezynfekcji nie powinny być używane bez dodatkowego ich zabezpieczania. Rękawiczki jednorazowe powinny być zmieniane każdorazowo po przeglądzie rodziny! Pszczelarz może przyczynić się do rozniesienia przetrwalników zgnilca na wszystkie rodziny w pasiece, pracując bez odpowiedniego zabezpieczenia i nie przeprowadzając dezynfekcji. Przetrwalniki zgnilca amerykańskiego pszczół ulegają inaktywacji podczas kontaktu z roztworem podchlorynu sodu po około 15 minutach! W przypadku pracy bez zabezpieczenia pszczelarz powinien umyć i zdezynfekować ręce po każdym przeglądzie rodziny, tak aby zminimalizować ryzyko przeniesienia patogenu do zdrowej rodziny.

4. W pasiece należy przeznaczać do zimowli tylko mocne rodziny. Słabe rodziny należy przed zimowlą połączyć.

5. Po ustaniu lotów pszczół zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji terenu przed wylotkami, przez np. polanie roztworem podchlorynu sodu, zaś po dezynfekcji należy przekopać ziemię na głębokość około 30 cm.

Pełna informacja dotycząca zasad pracy w pasiece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zasad przeprowadzania czyszczenia i dezynfekcji dostępny jest w pliku.

Szanowni Państwo,
Od 2023 r. zmienione zostały zasady sporządzania spisu świń w gospodarstwie, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt należy sporządzać dwa razy w roku terminach do 30 czerwca i do 31 grudnia.

Przypominam, że 30 czerwca 2023 r. mija czas na sporządzenie spisu świń przebywających w siedzibie stada. Natomiast na przekazanie tych informacji do komputerowej bazy danych hodowcy trzody chlewnej mają 7 dni od sporządzenia spisu. Dokumenty można składać za pośrednictwem aplikacji IRZplus (Spis stanu stada świń) albo w biurze powiatowym ARiMR, po wcześniejszym wydrukowaniu i wypełnieniu formularza (Zgłoszenie informacji objętych spisem świń w siedzibie stada), dostępnego pod adresem:
https://www.gov.pl/web/arimr/swinie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu
Katarzyna Leszczyńska