Mieszkańcom powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego, którzy utrzymują drób w swoich gospodarstwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z którym

 Zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

 Nakazuje się:

 • Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • Utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków – w ogrodzonych, zabezpieczonych przez dzikimi zwierzętami wybiegach,
 • Przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • Karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • Lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 • Powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 • Dokonywanie codziennego przeglądu drobiu oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu o wystąpieniu objawów klinicznych, takich jak:
  • zwiększona śmiertelność;
  • spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe, takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka;
  • nagły spadek nieśności.