Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Aktualności

GRYPA PTAKÓW W GMINIE BŁASZKI

Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 i zm. Dz.U. z 2020 r poz. 148 ) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się co następuje:

§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Kociołki Dworek, gmina Błaszki, powiat sieradzki, określa się:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Kociołki Dworek, obejmujący miejscowości w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki, w ich granicach administracyjnych;

2)  obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:

a)  w powiecie sieradzkim:

- w gminie Błaszki: Aleksandria, Błaszki, Józefów, Czarnysz, Adamczyki, Poręby, Migacz, Wilczkowice, Równa, Kobylniki, Stok Polski, Łubna – Jakusy, Łubna – Jarosłaj, Socha, Socha Kolonia, Sędzimirowice, Chrzanowice, Morawki, Sarny,  Niedoń, Żelisław, Gruszczyce, Zawady, Korzenica, Emilianów, Cienia, Gorzałów, Romanów, Stok Nowy, Kamienna Kolonia, Gzików, Brończyn, Kamienna Wieś, Suliszewice, Włocin, Bukowina, Borysławice, Nacesławice, Brudzew, Skalmierz, Chabierów, Wójcice, Kołdów, Chociszew, Grzymaczew, Wrząca, Mroczki Małe, Wojków;

- w gminie Goszczanów: Sulmówek, Chlewo, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Chwalęcice, Wilkszyce, Stojanów, Poradzew, Wacławów;

- w gminie Warta: Góra, Warta, Kawęczynek, Upuszczew, Augustynów, Krąków, Witów, Zielęcin, Gołuchy, Łabędzie, Czartki, Grzybki, Bartochów, Raczków, Głaniszew, Gać Warcka, Cielce, Małków, Duszniki, Gawłowice, Jakubice – Baszków, Proboszczowice, Piotrowice;

- w gminie Wróblew: Tubądzin, Gaj, Orzeł Biały, Bliźniew, Dziebędów, Wągłczew, Inczew, Kolonia Wągłczew, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Próchna, Kobierzycko, Sędzice;

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1)   wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2)  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4)  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5)  przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

6)   transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

a)  z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

b)  co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a)  uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b)  ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2)  niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3)  niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4)  stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

5)  posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:

a)  prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;

b)  niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

6)  oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

,,UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY"

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2)  przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3)  wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

4)  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6)  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. 

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2)  stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

3)  niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

4)  oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY"

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 - 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się:

1)      Staroście sieradzkiemu,

2)      Burmistrzowi gminy Błaszki, Wójtom Gmin: Goszczanów, Warta, Wróblew

3)      Komendantowi Powiatowemu Policji w Sieradzu,

4)      Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,

5)      Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Oddziale w Sieradzu,

6)      Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sieradzu,

7)      Właściwym miejscowo zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

§ 9. 1. Burmistrz Gminy Błaszki oznaczy obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 6;

2. Burmistrz Gminy Błaszki, Wójtowie Gmin Warta, Goszczanów, Wróblew, oznaczą obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Leszek Przewłocki


Wyznaczenia lekarzy

Dokumenty do pobrania dla lekarzy:

UWAGA!!!
Wnioski o wyznaczenie należy złożyć do 20 listopada br.

PLW w Sieradzu


Interpretacja przepisów dotyczących uboju z konieczności zwierząt gospodarskich

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Odpowiedź na e-mail Jana Nowaka dotyczace uboju z konieczności.pdf

Odstrzał sanitarny dzików

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r., pod pozycją 19 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.

Link do rozporządzenia:

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/19/


Do hodowców trzody chlewnej w sprawie możliwości uznania regionu III województwa łódzkiego za urzędowo wolny od choroby Aujeszky’ego

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z sytuacją epizootyczną na terytorium Polski w zakresie występowania choroby Aujeszky’ego u świń, która uległa znaczącej poprawie, planuje na początku 2019 r. złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od tej choroby.

Na podstawie aktualnej sytuacji epizootycznej w przewidzianym terminie będzie można zgłosić do Komisji Europejskiej wszystkie regiony z terenu województwa łódzkiego, w tym region nr III obejmujący powiaty: sieradzki, wieruszowski, poddębicki, łęczycki, kutnowski.

Po uznaniu większości regionów Polski za urzędowo wolne zwiększy się ich konkurencyjność i możliwość wysyłki do innych krajów polskiej trzody chlewnej i wieprzowiny, co niewątpliwie wpłynie na krajowy rynek wieprzowiny.

W regionie uznanym za urzędowo wolny od choroby Aujeszky’ego  zmniejszeniu ulegnie ilość prób pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach stałego monitorowania choroby.

Po pozostaniu przy aktualnym statusie: wolności od wirusa choroby Aujeszkyego, przy wprowadzaniu do regionów uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń w celu hodowli lub produkcji muszą być spełnione dodatkowe wymagania weterynaryjne określone w art. 1 decyzji Komisji 2008/185/WE dotyczące między innymi dodatkowych badań laboratoryjnych.

 

Proszę o wyrażenie swojej opinii ramach prowadzonej akcji konsultacji: 

 

Wypełnij formularz

Dziękujemy za twoją opinię.


 

Lista urzędowych lekarzy

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu do badania na obecność włośni jedną z metod określoną w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 albo metodą badania trychinoskopowego mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięsa dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa

Powiat sieradzki

Lp.

Gmina/ miasto

Lekarz wet.

Adres lecznicy

1.

Błaszki

Cezary Jasiński

Michał Meler

Wiesław Noweta

Adam Rogoziński

98-235 Błaszki Lubanów 18a

98-235 Błaszki ul. Sieradzka 36

98-23 Błaszki Borysławice 76

98-23 Błaszki ul. Kościuszki 18

2.

Brąszewice

Michał Słomka

98-277 Brąszewice ul. Sieradzka 100

3.

Brzeźnio

Ryszard Stasiak,

Jacek Dobrzyński

98-275 Brzeźnio ul. Topolowa 19a

4.

Sieradz

Przemysław Błaszczyk

Jarosław Kowalski

 

 

Wojciech Małas

98-200 Sieradz ul. Władysława Jagiełły 16

Terenowa Pracownia Wytrawiania 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu 

98-200 Sieradz ul. Warneńczyka 1

98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 84c

5.

Goszczanów

Bogdan Noweta, Łukasz Noweta

98-215 Goszczanów ul. Osiedlowa 6

6.

Klonowa

Alicja Malczewska, Andrzej Skowron

98-273 Klonowa ul. Ks. Józefa Dalaka 4

7.

Wróblew

Józef Popłonikowski

98-285 Wróblew, Wągłczew 3a

8.

Warta

Aleksander Oganiaczyk

98-290 Warta, Duszniki 90

9.

Złoczew

Krzysztofa Rzepecka

Stanisław Nieruchaj- Krupa

Mirosław Wojnarowski

98-270 Złoczew ul. Kościelna 1

98-273 Klonowa, Owieczki 6

98-270 Złoczew ul. Kościelna 1

Powiat wieruszowski

Lp.

Gmina/ miasto

Lekarz wet.

Adres lecznicy

1.

Bolesławiec

Bogusław Motyl, Radosław Wenderski

98-430 Bolesławiec ul. Ogrodowa 7

2.

Czastary

Paweł Kukawski

98-410 Czastary ul. Szkolna 7

3.

Galewice

Maciej Sroka

63-600 Kępno Aleje Marcinkowskie 12f

4.

Lututów

Krzysztof Malczewski, Paweł Surma        Witold Goszczyński

98-360 Lututów ul. Klonowska 17

5.

Łubnice

Bogusław Motyl, Radosław Wenderski

98-430 Bolesławiec ul. Ogrodowa 7

6.

Sokolniki

Karol Wanatowicz

98-420 Sokolniki ul. Północna 8

7.

Wieruszów

Jerzy Szkopiński

98-400 Wieruszów ul. Nowa 1


Nowe zasady bioasekuracji!

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!!

od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji!.
W CAŁYM KRAJU NAKAZUJE SIĘ:
- WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń:

  • szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
  • długość maty: co najmniej 1 m,
  • a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (np. Rapicid).

 

- PROWADZENIE REJESTRU ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWIŃ wjeżdżających na teren gospodarstwa.

- PROWADZENIE REJESTRU WEJŚĆ OSÓB DO POMIESZCZEŃ, w których są utrzymywane świnie.

- SPORZĄDZENIE SPISU POSIADANYCH ŚWIŃ z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

- UTRZYMYWANIE ŚWIŃ W ODRĘBNYCH, ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH SĄ UTRZYMYWANE TYLKO ŚWINIE, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

- ZABEZPIECZENIE BUDYNKU, W KTÓRYM SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, PRZED DOSTĘPEM INNYCH ZWIERZĄT (wolno żyjących i domowych)

- ZABEZPIECZENIE PASZY DLA ŚWIŃ przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

W systemie otwartym: zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

ZAKAZUJE SIĘ:

- Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

- Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 Wywiązywanie się hodowców z powyższych obowiązków będzie przedmiotem kontroli Inspekcji Weterynaryjnej