Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych
 
1. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
    podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
    - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
2. Akceptowalne formaty załączników:
 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint). 
3. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.
 
 
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
 
 
Adres ESP (skrytki ePUAP) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu:
/piwsieradz/SkrytkaESP
 
 Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:
 
 1. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).
   
 2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
   
 3. Przy informacjach dotyczących danej usługi znajduje się przycisk: Załatw sprawę. Po kliknięciu na ten przycisk będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego - dla zalogowanych użytkowników ePUAP.
   
 4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
   
 5. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).
 
Profil Zaufany ePUAP
 
 
W celu uniknięcia problemów związanych z korzystaniem z dostępnych usług prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na wskazanej stronie.
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 
maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Adres korespondencji:
98-200 Sieradz, ul. Warneńczyka 1
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (43) 822-56-62 fax (43) 822-30-04

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Inspektoratu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu;
b. realizowania umów zawartych z kontrahentami;
c. w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, -wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
-wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, która była podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - W przypadku, gdy:
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięcia danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator .nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia prawie uzasadnionej podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzecznej;

e. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem na podstawie wyrażonej w niej zgody.
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której danej dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem,

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezes UODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Wiktor Szymczak, 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 508 133 062

Strona w budowie

Strona w budowie...

Struktura

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu:
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 • lek. wet. Leszek Przewłocki

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • lek. wet. Magdalena Kuras-Smolnik

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • lek. wet. Anna Grzegorzewska
 • lek. wet. Magdalena Kuras-Smolnik
 • tech. wet. Mirosława Piasecka
 • Kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż Marta Wolska

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • lek. wet. Paulina Betka
 • lek. wet. Kieler Jarosław
 • lek. wet, Kieler Izabela
 • mgr Angelika Świątek
 • tech. wet. Piotr Młoczek

Zespół ds. finansów, księgowości, administracji i ochrony informacji niejawnych

 • Sekretarz kierownika jednostki mgr Anna Militowska
 • Główna księgowa mgr Bogusława Mes
 • Księgowa mgr Paulina Ornafel
 • Referent administracyjny mgr inż. Karolina Grzanka

Zespół ds. pasz i utylizacji

 • mgr  inż Marcin Golonka

 Inspekcja Weterynaryjna -  oddział w Wieruszowie

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • Starszy Inspektor Weterynarii lek. wet. Jan Kurzawa
 • Kontroler weterynaryjny Magdalena Pieprzyk

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • Inspektor weterynaryjny mgr Marzena Nowińska