Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

BIP

Epuap

Adres skrytki ESP: /piwsieradz/SkładESP

Dodatkowe informacje:

Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

LOGOWANIE DLA LEKARZY

Aktualności

GRYPA PTAKÓW W GMINIE BŁASZKI

Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 i zm. Dz.U. z 2020 r poz. 148 ) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się co następuje:

§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Kociołki Dworek, gmina Błaszki, powiat sieradzki, określa się:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Kociołki Dworek, obejmujący miejscowości w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki, w ich granicach administracyjnych;

2)  obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:

a)  w powiecie sieradzkim:

- w gminie Błaszki: Aleksandria, Błaszki, Józefów, Czarnysz, Adamczyki, Poręby, Migacz, Wilczkowice, Równa, Kobylniki, Stok Polski, Łubna – Jakusy, Łubna – Jarosłaj, Socha, Socha Kolonia, Sędzimirowice, Chrzanowice, Morawki, Sarny,  Niedoń, Żelisław, Gruszczyce, Zawady, Korzenica, Emilianów, Cienia, Gorzałów, Romanów, Stok Nowy, Kamienna Kolonia, Gzików, Brończyn, Kamienna Wieś, Suliszewice, Włocin, Bukowina, Borysławice, Nacesławice, Brudzew, Skalmierz, Chabierów, Wójcice, Kołdów, Chociszew, Grzymaczew, Wrząca, Mroczki Małe, Wojków;

- w gminie Goszczanów: Sulmówek, Chlewo, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Chwalęcice, Wilkszyce, Stojanów, Poradzew, Wacławów;

- w gminie Warta: Góra, Warta, Kawęczynek, Upuszczew, Augustynów, Krąków, Witów, Zielęcin, Gołuchy, Łabędzie, Czartki, Grzybki, Bartochów, Raczków, Głaniszew, Gać Warcka, Cielce, Małków, Duszniki, Gawłowice, Jakubice – Baszków, Proboszczowice, Piotrowice;

- w gminie Wróblew: Tubądzin, Gaj, Orzeł Biały, Bliźniew, Dziebędów, Wągłczew, Inczew, Kolonia Wągłczew, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Próchna, Kobierzycko, Sędzice;

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1)   wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2)  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4)  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5)  przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

6)   transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

a)  z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

b)  co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a)  uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b)  ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2)  niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3)  niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4)  stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

5)  posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:

a)  prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;

b)  niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

6)  oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

,,UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY"

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne. 

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2)  przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3)  wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

4)  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6)  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. 

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2)  stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

3)  niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

4)  oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY"

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazuje się wyłożenie przez zarządców dróg publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 - 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się:

1)      Staroście sieradzkiemu,

2)      Burmistrzowi gminy Błaszki, Wójtom Gmin: Goszczanów, Warta, Wróblew

3)      Komendantowi Powiatowemu Policji w Sieradzu,

4)      Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,

5)      Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Oddziale w Sieradzu,

6)      Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sieradzu,

7)      Właściwym miejscowo zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

§ 9. 1. Burmistrz Gminy Błaszki oznaczy obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 6;

2. Burmistrz Gminy Błaszki, Wójtowie Gmin Warta, Goszczanów, Wróblew, oznaczą obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Leszek Przewłocki