Instrukcja i wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych
 
1. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
    podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
    - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
2. Akceptowalne formaty załączników:
 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint). 
3. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.
 
 
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
 
 
Adres ESP (skrytki ePUAP) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu:
/piwsieradz/SkrytkaESP
 
 Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:
 
 1. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).
   
 2. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
   
 3. Przy informacjach dotyczących danej usługi znajduje się przycisk: Załatw sprawę. Po kliknięciu na ten przycisk będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego - dla zalogowanych użytkowników ePUAP.
   
 4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
   
 5. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).
 
Profil Zaufany ePUAP
 
 
W celu uniknięcia problemów związanych z korzystaniem z dostępnych usług prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na wskazanej stronie.
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 
maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.